Vad är Open Space Technology?

Är du trött på traditionella konferenser där några få utpekas vara experter och resten reduceras till passiv åhörarskara, och på möten där ord följer på ord och sällan leder till handling?

Open Space Technology (OST) är ett helt annat sätt att genomföra möten och konferenser. Metoden passar bra när det är komplexa frågor som behöver hanteras, och det är oklart hur lösningarna ser ut. Det är ett utmärkt verktyg för att ta tillvara många olika kompetenser och infallsvinklar på ett tema, även där det finns motstridiga intressen. Metoden fungerar i grupper om 10 - 1 000 deltagare och är billigare och enklare att genomföra än en traditionell konferens. Ett OST möte kan arrangeras som en ren kunskaps- och idékonferens, eller som en språngbräda till engagerad handling.

I OST är alla inbjudna att delta på lika villkor. Deltagarna bestämmer själva över innehållet genom att de deltagare som vill sätter upp teman för parallellsessionerna. Var och en avgör vilka samtalsgrupper han/hon deltar i. Det är också möjligt att gå emellan och befrukta samtalen, eller bara lyssna.


Mötet leds av en (ibland två) processledare vars roll är att introducera teknikerna, tillhandahålla en struktur och "hålla processen". Processledaren överlåter konferensens innehåll helt åt deltagarna. 

När deltagarna lämnar mötet har de en skriftlig konferensrapport med sig hem, inklusive deltagarförteckning med adresser. Deltagarna kan på så sätt direkt efter konferensen ta kontakt med varandra och arbeta vidare med tankegångarna. Konferensrapporten är en produkt av deltagarna själva. 

När man bjuder in till ett OST möte bör man tänka så brett som möjligt. Idealet är att ha "hela systemet" i rummet. Det vill säga alla som berörs av eller har intresse av temat bör vara inbjudna att deltaga. När detta inte är möjligt bör så många olika infallsvinklar, intressen, erfarenhetsbakgrund, etc. som möjligt vara företrädda. Men deltagande i ett OST möte måste alltid ske frivilligt.

Är syftet enbart kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan det räcka med en heldag. Har man två eller tre dagar på sig finns det tid att omvandla idéer till handlingsförslag och bilda aktionsgrupper. 

Open Space Technology utvecklades för 20 år sedan av amerikanen Harrison Owen. Metoden har sedan dess spritts snabbt över stora delar av världen och använts framgångsrikt i de mest skiftande sammanhang. Jag är utbildad av Open Space consulting i Göteborg. Utbildningen bygger på Birgit Williams material och hennes erfarenheter att omvandla ett stort företag där förhållningssättet i OST genomsyrar organisationens vardag.

När kan OST användas?

OST kan användas i alla sammanhang där lösningarna inte är på förhand givna och arrangören är öppen för att lära och låta sig överraskas. Det är ett framgångsrikt redskap vid projektstart, för att fånga upp sådant som "ramlar mellan stolarna", och som möjlighet för olika åsikter att komma till tals på jämlika villkor.

Praktiskt

Inför ett OST hålls ett förberedande möte med representanter för arrangören som syftar till att komma till klarhet med konferensens syfte, format, ramar, mandat, målgrupp och innehållet i inbjudan. Efter OST hålls ett uppföljningsmöte med samma grupp.

Möteslokalen för OST är en stor sal med lösa stolar och en fri vägg som kan fungera som mötets anslagstavla samt bi-utrymmen som kan användas av grupperna.

Open Space har översatts till Öppet Forum. Men eftersom detta begrepp också används för sådant som inte är OST så väljer jag att behålla den engelska termen.

Litteraturtips: Ingrid Olausson, Dialog (s 39-60), Svenska Förlaget, 1999
Harrison Owen, Open Space Technology, A User´s Guide, Berrett Koehler, 1997

Välkommen att kontakta mig för att veta mer!


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com