Vad är en Sökverkstad?

 

Att lärandet ska utgå från elevernas eller studenternas egna frågor kan tyckas självklart, och betonas ofta i pedagogiska sammanhang. Trots detta är undervisning som tar utgångspunkt i de lärandes egna frågor ovanlig både inom skolan, högskolan och andra sammanhang.

Hur ser en pedagogik ut som sätter frågan i centrum? Frågor kan vara så olika. Vissa har stark känslomässig laddning, andra är mer intellektuella. Vissa är relativt lätta att besvara, andra omöjliga. Är alla frågor lika viktiga eller finns det något sätt att urskilja de viktiga frågorna? 

Vilken roll spelar frågorna i våra liv som vuxna? Är förmågan att ställa viktiga frågor en färdighet som kan övas upp? Hur kan vi ge näring åt vår medfödda nyfikenhet långt upp i vuxen ålder? 

Frågande Lärande har sitt ursprung i ett förhållningssätt som jag själv tillämpat i decennier. Under de senaste åren har erfarenheterna strukturerats till en metod för lärande. Frågande Lärande kan tillämpas för allt slags lärande. Själva sökprocessen fungerar likadant vare sig det gäller kunskap i kemi, samhällsorientering, eller personlig utveckling. Att inte skilja på yttre och inre sökprocesser är en av styrkorna i Frågande Lärande. Härigenom blir det tydligt att det som sker i det yttre har betydelse för mig, samtidigt som det som sker i mitt inre påverkar omgivningen. På detta sätt genereras levande personlig kunskap som i sin tur är förutsättningen för engagemang, ansvar och handling. Detta slags lärande är inte minst viktigt i relation till utmaningen uthållig utveckling.

I en Sökverkstad tränas deltagarna att tillämpa Frågande Lärande både för personlig del i sin vardag och i olika undervisnings- och utvecklingssituationer. I Sökverkstaden utforskar vi frågors natur och funktion på ett självupplevt sätt. Deltagarnas frågor, ofta kring ett gemensamt tema, utgör utgångspunkten.
 

Hur går det till?

När vi utforskar temat utgör deltagarnas egna frågor det viktigaste redskapet. Frågorna blir som pilar som pekar ut riktningen för lärandet. Samtidigt utforskar vi själva frågorna. Vi studerar hur frågor kommer till oss. Vi urskiljer olika slags frågor: om de ger oss kraft eller dränerar oss på energi, om de har laddning eller ej, om frågan ger distraktion eller fokus, vems frågan egentligen är, dess angelägenhet, etc.

Därefter går vi vidare med de angelägna frågorna och frågar oss varför de känns viktiga. Detta är ett utforskande bakåt, inåt, som ibland kan leda till omformuleringar eller att nya frågor väcks som känns ännu mer angelägna.

Nästa steg är att se i den riktning som frågans pil pekar. Vissa frågor pockar på ett omedelbart svar. Här går vi vidare med kreativa former för att söka svar. Andra frågor vet vi med oss att de aldrig kommer att få något slutgiltigt svar. Åt dessa frågor är det särskilt viktigt att skapa inre rum, så att vi inte av otålighet slarvar bort dem. Dessa frågor utgör viktiga vägvisare i vårt lärande. Vissa frågor vill vi ställa till andra, andra frågor behöver vi i första hand ställa till oss själva. Vissa frågor pockar på handling. Andra kräver mer av stilla avvaktan. De flesta frågor kräver ett växelspel mellan dessa två förhållningssätt.

Det finns en särskild sorts frågor som jag kallar "inspirerade frågor". Dessa känner vi igen genom att själva upptäckten av dom frigör energi. Det är frågor som pockar på att bli ställda, kanske sedan åratal. När vi äntligen formulerar dem för oss själva känner vi stor tillfredsställelse. Känslan går inte att ta miste på. Att ge de inspirerade frågorna uppmärksamhet och lägga annat åt sidan är en nyckel både till effektivt lärande och höjd livskvalitet.
 

Form och upplägg

En grundform för Sökverkstaden är en serie av 6 träffar där den första träffen är en heldag och övriga är halvdagar. Men Sökverkstaden kan också ta andra former beroende på sammanhanget. Mellan varje träff bör förflyta 3-4 veckor så att deltagarna hinner göra sitt individuella arbete. I slutet av varje träff formulerar deltagaren själv vad han/hon ger sig själv i uppdrag att göra till nästa träff. Detta innebär också en möjlighet för deltagaren att själv sätta ambitionsnivån där lusten och inspirationen hålls vid liv. Lagom gruppstorlek är 7-20 personer. 

Under träffarna varvas enskilt arbete med arbete i små grupper och i stor grupp. En nyckel till det här arbetet är förutsättningslöst lyssnande. Detta slags lyssnande tillämpar vi både när vi lyssnar till oss själva och till varandra i gruppen. Samtalet är en viktig beståndsdel men vi varvar också med andra former som involverar fler sinnen.

Välkommen att kontakt mig för att veta mer!


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com