Vad är en Visionsverkstad?

Visioner hjälper oss att höja blicken och urskilja det som är verkligen viktigt. De ger energi och mening åt alla de små stegen, som är så viktiga i långsiktiga förändringsprocesser. 

Varje företag, organisation eller projekt bärs upp av visioner. Inte sällan är dessa visioner outtalade, otydliga och motstridiga, omfattas bara av några få av de berörda, eller saknar djupare förankring hos dem som säger sig hysa visionen. Visionsverkstaden har tillkommit för att råda bot på allt detta.

Första steget i Visionsverkstaden är sökandet efter den egna visionen. En startpunkt kan vara en känsla eller vetskap om att "något är som det inte borde vara". Visionen blir då bilden av hur det skulle kunna vara istället. En vision är ingenting man skapar. Det är snarare något man hittar - inom sig.

Under Visionsverkstadens gång kan deltagarna göra sina visioner allt mer tydliga för sig själva och för varandra. Efterhand blir det allt klarare vad som skiljer djupt förankrade visioner från önskelistor, fromma förhoppningar, målformuleringar och utopier.

I den andra fasen av Visionsverkstaden söker deltagarna efter resonans mellan de individuella visionerna och går samman i grupper och formulerar gemensamma visioner. Ibland bygger man vidare och formulerar en vision gemensam för hela gruppen. 

Visionen ger kraft, riktning och mening. Men Visionsverkstaden syftar också till handling. I Visionsverkstadens avslutande delar och under uppföljningsträffen arbetar deltagarna med att omsätta visionerna till handling här och nu.


En levande vision är under ständig omvandling i takt med att vi gör nya erfarenheter. Visionsarbete handlar därför mer om att hålla en dialog levande än att hitta den slutgiltiga framtidsvisionen. Deltagarna får i Visionsverkstaden verktyg både för den inre dialogen och för hur man kan stödja varandra att komma till klarhet. Dessa verktyg kan sedan användas i vardagen. 

Arbetssättet lyfter fram det som vi har gemensamt, vilket stärker gruppen. Samtidigt är utgångspunkten alltid det som var och en innerst inne uppfattar som angeläget. Det handlar alltså inte om att hitta en gemensam grund genom kompromisser. Det gemensamma söks istället genom ett oförbehållsamt lyssnande, djuplyssnande.

Detta sätt att arbeta med Visionsverkstad bygger på Warren Zieglers metod Enspirited Envisioning TM. Warren Ziegler är fd professor från Syracuseuniversitetet i USA och har arbetat med metoden i över 30 år. Hans arbete förekommer under olika svenska namn: Visionsbygge inifrån och Inspirerat visionsskapande. Jag har gått handledarutbildning för upphovsmannen 1997, är sedan starten år 1997 aktiv medlem i den svenska föreningen för Visionsbygge Inifrån (Lärandegemenskapen), och har deltagit i nationella och internationella påbyggnadskurser.
 

När kan Visionsverkstad användas?

Visionsverstad är ett kraftfullt redskap för att mobilisera energi. Det kan gälla en organisation som behöver hitta sin "själ", eller vid nystart av ett projekt, företag eller organisation.

Visionsverkstad fungerar också bra som gemensam kraftsamling efter en fas av öppna konflikter eller av påtvingade förändringar i en organisation så som t ex omorganisering, nya signaler från omvärlden, etc. I dessa fall måste Visionsverkstaden föregås av en bearbetningsfas. Förslag till metoder för denna fas är Förändringens fyra Rum och Story-telling. Efter bearbetningsfasen passar en Visionsverkstad ypperligt för att samla energin, fokusera på gemensamma värden och på framtiden.

Visionsverkstad är också ett mycket användbart verktyg på individnivån. Det kan handla om livskriser och andra punkter i livet som kräver omfattande omorientering. Även här behöver Visionsverkstaden föregås av bearbetningsfas.

Förutsättningen för att en Visionsverkstad ska ge långvariga resultat är att den utgör en del av en långsiktig förändringsprocess. Arbetet före och efter är minst lika viktigt som själva verkstaden. Visionsverkstaden skräddarsys utifrån en känslighet och förståelse för det givna sammanhanget eftersom val av tema, format och vilka som ska bjudas in att delta, redan avgör mycket. Grundläggande för en Visionsverkstad är att deltagande sker frivilligt.
 

Praktiskt

En Visionsverkstad leds av två handledare och fungerar bra i gruppstorlekar upp till 50 deltagare. I stora grupper (20-50 deltagare) krävs i allmänhet ytterligare hjälphandledare.

En Visionsverkstad tar minst två heldagar (inklusive kvällstid) i anspråk. Ett bra alternativ är halvdag, heldag, halvdag. På så sätt får man två nätter då deltagarna hinner "sova på saken" vilket höjer kvalitén på arbetet. 

Man bör dessutom redan från början planera en återträff på en heldag. Ett bra alternativ här är lunch till lunch av samma skäl som ovan. 

Har man tre hela dagar på sig vid den första sammankomsten så kan man komma längre i formulering av gemensamma visioner. Ett alternativ är att dela upp Visionsverkstaden så att det totalt blir tre sammankomster inklusive uppföljningsdagen.

Internat är en bra form eftersom det ger koncentration på uppgiften. I de fall internat inte är möjligt bör kvällarna ändå användas. Ljusa trevliga lokaler behövs samt ostörda promenadmöjligheter i den omedelbara omgivningen.

När jag 1970 började med visionsarbete hade jag inte förstått att en sann vision alltid kommer inifrån. Inte från huvudet, inte från våra mål eller ens från våra önskningar utan från ett djupare ställe. Den källan har vi alla tillgång till även om vi i de västerländska kulturerna sällan medvetet utnyttjar den. (Warren Ziegler)

 

Välkommen att kontakta mig för att veta mer!


Hillevi Helmfrid

Hållbar utveckling - Process & Perspektiv

Gårdspånga 155
598 94 Vimmerby

tel & fax
0492-70064

HUPP@hillevihelmfrid.com
www.hillevihelmfrid.com